ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

دامنه ها باید با حرف یا عدد شروع شوند و بین و طول شخصیت ها

:domain is unavailable

تماس با ما
ما متوجه شدیم دامنه ای که وارد کرده اید یک نام دامنه بین المللی است. برای ادامه ، لطفاً زبان دامنه مورد نظر خود را انتخاب کنید
لطفاً زبان دامنه ای را که مایل به ثبت نام هستید انتخاب کنید

داغ
.org
$13.99USD
داغ
.net
$16.99USD
داغ
.com
$17.99USD
داغ
.us
$7.99USD
فروش
.club
$7.99USD
داغ
.pro
$15.99USD
داغ
.xyz
$11.99USD
جدید
.lat
$6.99USD
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
داغ جدید فروش

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

مرور افزونه ها بر اساس دسته

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.com داغ
$17.99USD
1 سال
$16.99USD
1 سال
$19.99USD
1 سال
.net داغ
$16.99USD
1 سال
$16.99USD
1 سال
$16.99USD
1 سال
.org داغ
$13.99USD
1 سال
$13.99USD
1 سال
$15.99USD
1 سال
.us داغ
$7.99USD
1 سال
$7.99USD
1 سال
$11.99USD
1 سال
.club فروش
$7.99USD
1 سال
$7.99USD
1 سال
$19.99USD
1 سال
.pro داغ
$15.99USD
1 سال
$15.99USD
1 سال
$22.99USD
1 سال
.xyz داغ
$11.99USD
1 سال
$11.99USD
1 سال
$15.99USD
1 سال
.mx جدید
$49.99USD
1 سال
$49.99USD
1 سال
$49.99USD
1 سال
.co جدید
$14.99USD
1 سال
$14.99USD
1 سال
$32.99USD
1 سال
.cc جدید
$12.99USD
1 سال
$12.99USD
1 سال
$15.99USD
1 سال
.biz جدید
$7.99USD
1 سال
$7.99USD
1 سال
$19.99USD
1 سال
.eu جدید
$12.99USD
1 سال
$12.99USD
1 سال
$12.99USD
1 سال
.dev جدید
$19.99USD
1 سال
$19.99USD
1 سال
$19.99USD
1 سال
.fun جدید
$19.99USD
1 سال
$19.99USD
1 سال
$25.99USD
1 سال
.host جدید
$19.99USD
1 سال
$99.99USD
1 سال
$99.99USD
1 سال
.icu جدید
$14.99USD
1 سال
$14.99USD
1 سال
$14.99USD
1 سال
.in جدید
$12.99USD
1 سال
$12.99USD
1 سال
$14.99USD
1 سال
.nl جدید
$12.99USD
1 سال
$12.99USD
1 سال
$12.99USD
1 سال
.online جدید
$19.99USD
1 سال
$19.99USD
1 سال
$19.99USD
1 سال
.shop جدید
$9.99USD
1 سال
$49.99USD
1 سال
$49.99USD
1 سال
.space جدید
$8.99USD
1 سال
$22.99USD
1 سال
$22.99USD
1 سال
.store جدید
$9.99USD
1 سال
$59.99USD
1 سال
$59.99USD
1 سال
.uk جدید
$12.99USD
1 سال
$12.99USD
1 سال
$16.99USD
1 سال
.vip جدید
$17.99USD
1 سال
$17.99USD
1 سال
$19.99USD
1 سال
.website جدید
$7.99USD
1 سال
$24.99USD
1 سال
$24.99USD
1 سال
.world جدید
$9.99USD
1 سال
$39.99USD
1 سال
$39.99USD
1 سال
.tv جدید
$49.99USD
1 سال
$49.99USD
1 سال
$49.99USD
1 سال
.pw جدید
$13.99USD
1 سال
$13.99USD
1 سال
$24.99USD
1 سال
.me جدید
$14.99USD
1 سال
$18.99USD
1 سال
$24.99USD
1 سال
.cfd جدید
$9.99USD
1 سال
$12.99USD
1 سال
$14.99USD
1 سال
.art جدید
$12.99USD
1 سال
$12.99USD
1 سال
$19.99USD
1 سال
.de جدید
$12.99USD
1 سال
$12.99USD
1 سال
$14.99USD
1 سال
.id جدید
$29.99USD
1 سال
$29.99USD
1 سال
$34.99USD
1 سال
.cx جدید
$24.99USD
1 سال
$24.99USD
1 سال
$24.99USD
1 سال
.ca جدید
$16.99USD
1 سال
$16.99USD
1 سال
$19.99USD
1 سال
.gg جدید
$99.99USD
1 سال
$99.99USD
1 سال
$99.99USD
1 سال
.info جدید
$9.99USD
1 سال
$9.99USD
1 سال
$24.99USD
1 سال
.life جدید
$9.99USD
1 سال
$34.99USD
1 سال
$34.99USD
1 سال
.live جدید
$9.99USD
1 سال
$34.99USD
1 سال
$34.99USD
1 سال
.io جدید
$49.99USD
1 سال
$49.99USD
1 سال
$49.99USD
1 سال
.best جدید
$9.99USD
1 سال
$25.99USD
1 سال
$25.99USD
1 سال
.casa جدید
$9.99USD
1 سال
$14.99USD
1 سال
$14.99USD
1 سال
.bar جدید
$9.99USD
1 سال
$79.99USD
1 سال
$79.99USD
1 سال
.cam جدید
$6.99USD
1 سال
$14.99USD
1 سال
$14.99USD
1 سال
.click جدید
$8.99USD
1 سال
$12.99USD
1 سال
$12.99USD
1 سال
.cyou جدید
$5.99USD
1 سال
$9.99USD
1 سال
$9.99USD
1 سال
.one جدید
$5.99USD
1 سال
$5.99USD
1 سال
$11.99USD
1 سال
.monster جدید
$9.99USD
1 سال
$13.99USD
1 سال
$13.99USD
1 سال
.asia جدید
$9.99USD
1 سال
$15.99USD
1 سال
$15.99USD
1 سال
.autos جدید
$15.99USD
1 سال
$15.99USD
1 سال
$15.99USD
1 سال
.army داغ
$15.99USD
1 سال
$35.99USD
1 سال
$35.99USD
1 سال
.bid جدید
$9.99USD
1 سال
$29.99USD
1 سال
$29.99USD
1 سال
.bond جدید
$9.99USD
1 سال
$14.99USD
1 سال
$14.99USD
1 سال
.bz جدید
$25.99USD
1 سال
$25.99USD
1 سال
$25.99USD
1 سال
.cab جدید
$15.99USD
1 سال
$34.99USD
1 سال
$34.99USD
1 سال
.ch جدید
$19.99USD
1 سال
$19.99USD
1 سال
$19.99USD
1 سال
.city جدید
$9.99USD
1 سال
$24.99USD
1 سال
$24.99USD
1 سال
.chat جدید
$14.99USD
1 سال
$32.99USD
1 سال
$32.99USD
1 سال
.cloud جدید
$9.99USD
1 سال
$24.99USD
1 سال
$24.99USD
1 سال
.company جدید
$9.99USD
1 سال
$14.99USD
1 سال
$14.99USD
1 سال
.football جدید
$9.99USD
1 سال
$24.99USD
1 سال
$24.99USD
1 سال
.fit جدید
$7.99USD
1 سال
$29.99USD
1 سال
$29.99USD
1 سال
.email جدید
$6.99USD
1 سال
$24.99USD
1 سال
$24.99USD
1 سال
.gay جدید
$9.99USD
1 سال
$39.99USD
1 سال
$39.99USD
1 سال
.blog جدید
$9.99USD
1 سال
$29.99USD
1 سال
$29.99USD
1 سال
.contact جدید
$12.99USD
1 سال
$12.99USD
1 سال
$12.99USD
1 سال
.games داغ
$14.99USD
1 سال
$24.99USD
1 سال
$24.99USD
1 سال
.fans جدید
$14.99USD
1 سال
$14.99USD
1 سال
$14.99USD
1 سال
.beauty جدید
$15.99USD
1 سال
$15.99USD
1 سال
$15.99USD
1 سال
.lol داغ
$14.99USD
1 سال
$29.99USD
1 سال
$29.99USD
1 سال
.skin جدید
$15.99USD
1 سال
$15.99USD
1 سال
$15.99USD
1 سال
.name جدید
$14.99USD
1 سال
$14.99USD
1 سال
$14.99USD
1 سال
.gdn جدید
$15.99USD
1 سال
$15.99USD
1 سال
$15.99USD
1 سال
.homes جدید
$15.99USD
1 سال
$15.99USD
1 سال
$15.99USD
1 سال
.sh داغ
$59.99USD
1 سال
$59.99USD
1 سال
$59.99USD
1 سال
.digital داغ
$9.99USD
1 سال
$34.99USD
1 سال
$34.99USD
1 سال
.guru جدید
$9.99USD
1 سال
$34.99USD
1 سال
$34.99USD
1 سال
.miami داغ
$9.99USD
1 سال
$19.99USD
1 سال
$19.99USD
1 سال
.quest جدید
$6.99USD
1 سال
$15.99USD
1 سال
$15.99USD
1 سال
.sbs جدید
$7.99USD
1 سال
$9.99USD
1 سال
$9.99USD
1 سال
.site داغ
$5.99USD
1 سال
$11.99USD
1 سال
$11.99USD
1 سال
.work جدید
$8.99USD
1 سال
$9.99USD
1 سال
$12.99USD
1 سال
.surf جدید
$8.99USD
1 سال
$29.99USD
1 سال
$29.99USD
1 سال
.today داغ
$7.99USD
1 سال
$25.99USD
1 سال
$25.99USD
1 سال
.lat جدید
$6.99USD
1 سال
$6.99USD
1 سال
$29.99USD
1 سال
.es جدید
$24.99USD
1 سال
$24.99USD
1 سال
$24.99USD
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* شامل برخی از تی ال دی ها و دامنه های اخیراً تمدید شده نمی شود

¿Listo para empezar?

Los servidores se activan de manera instantánea y solamente debes revisar tu correo.

PapuHost Logo